Zkoušky způsobilosti a konference na téma Akustika!
Proficiency Testing
Přihlásit se na test

O SEMINÁŘÍCH A ZKOUŠKÁCH PT

 

Zkoušky způsobilosti PT z oblasti měření akustického tlaku pořádáme od roku 2000. Od srpna 2011 jsme poskytovatelem zkoušení způsobilosti č. 7007 akreditovaným ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010. Zkoušek způsobilosti se účastní laboratoře z Čech i ze zahraničí. V rámci těchto porovnání pořádáme semináře na téma AKUSTIKA.

 

Cíle programů PT

Měření a výpočty, které probíhají za účelem zkoušení způsobilosti laboratoří pro oblast měření hluku a vibrací. Zkoušky způsobilosti slouží nejen k tomu, aby si jednotliví účastníci srovnali svá měření a výpočty s ostatními, ale také, aby získali další zkušenosti z výsledků těchto zkoušek.Měření a výpočty, které probíhají za účelem zkoušení způsobilosti laboratoří pro oblast měření hluku a vibrací. Zkoušky způsobilosti slouží nejen k tomu, aby si jednotliví účastníci srovnali svá měření a výpočty s ostatními, ale také, aby získali další zkušenosti z výsledků těchto zkoušek.

 

Kritéria pro stanovení vztažné hodnoty a hodnocení výkonnosti

Je využívána střední hodnota, kterou stanovíme na základě statistické analýzy dat z měření jednotlivých účastníků, a tedy pro účely PT: přijatá vztažná (referenční) hodnota = střední hodnota specifikovaného základního souboru měření, postup stanovení vztažné hodnoty vychází z ČSN ISO 5725, resp. medián dle ČSN ISO 13528.

Měření v programech zkoušení způsobilosti se provádějí podle normalizovaných standardů, u kterých je nejistota případně reprodukovatelnost známá.

Statistické vyhodnocení bude provedeno dle ISO 5725-1-6 a ISO 13528.

 

Opatření zajišťující důvěrnost

Poskytovatel PT Studio D – akustika s.r.o. prohlašuje, že všechny předané informace od jednotlivých účastníků jsou evidovány pod kódem, který zná jen účastník PT a poskytovatel PT. Interní a externí pracovníci PPT jsou vázáni důvěrností informací, kterou potvrzují svým podpisem.

Kódy byly jednotlivým účastníkům přidělovány postupně na základě došlé přihlášky.

 

Metoda statistického zpracování výsledků a způsob jejich vyhodnocení

Statistické zpracování výsledků je dle ISO 5725 1-6 a ISO 13528. Pro zjištění odlehlých hodnot se použijí numerické i grafické testy (Cochranovy a Grubbsovy testy, Mandelovy statistiky). Na základě vyhovujících výsledků se vypočítají směrodatné odchylky reprodukovatelnosti a opakovatelnosti.

 

Subdodavatel PT

Některé činnosti programu zkoušení způsobilosti jsou zajišťovány subdodavatelsky. Jsou zadávány kompetentnímu subdodavateli AZL. Jediným subdodavatelem poskytovatele PT je akreditovaná zkušební laboratoř AZL: 1145, Studio D – akustika.

 

Minimální počet účastníků

Předpokladem pro to, aby zkoušky mohly proběhnout, je účast minimálně 5-ti laboratoří (účastníků). Jestliže však bude počet přihlášených menší jak 5 účastníků, budou přihlášení informováni, že se zkouška neuskuteční.

 

Zásady pro řešení stížností

Stížnost je možné podat písemně (poštou) nebo emailem. Stížnost lze podávat na:

  • průběh PT
  • výsledky PT
  • nedodržení ujednání vyplývajících z uzavřené dohody o provedení PT
  • způsob jednání pracovníků PPT
  • jiné činnosti PPT

Stížnosti účastníků nebo zákazníků, které se zakládají na smluvním vztahu, vyřizuje vedoucí PPT nebo jeho zástupce jako reklamaci ve smyslu občanského zákoníku. Reklamací se rozumí rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vadnou službu. V případě, kdy jsou vedoucí PPT nebo jeho zástupce přímo zapojeni do předmětu stížnosti, předá písemnou odpověď stěžovateli jednatel společnosti. Vedoucí PPT (nebo zástupce) písemně přijetí stížnosti stěžovateli potvrdí. Současně informuje stěžovatele o pravděpodobném termínu vyřízení stížnosti.

Termíny:

  • stížnosti na činnosti lze podat do 30 dnů po obdržení dojednané služby nebo Zprávu z PT
  • termín na vyřízení stížnosti je 30 dnů; v tomto termínu oznámí vedoucí PPT (nebo jeho zástupce) stěžovateli výsledek šetření, v případě, že není možné stížnost vyřešit v daných termínech, oznámí tuto skutečnost stěžovateli s uvedením data konečného rozhodnutí.

 

Proces vyřizování odvolání proti vyhodnocení výkonnosti

Účastník PT se může písemně (e-mailem, dopisem) odvolat proti výsledkům vyhodnocení výkonnosti do 1 měsíce od obdržení Zprávy z PT k vedoucímu PPT nebo jednateli společnosti Studio D – akustika s.r.o. Odvolání musí obsahovat konkrétní důvody odvolání. Pokud je odvolání vyhodnocené jako oprávněné, bude vydána Nová Zpráva z PT. Novou Zprávu z PT odešle jednatel společnosti Studio D – akustika s.r.o. účastníkovi PT spolu s písemným sdělením, že odvolání bylo posouzeno jako oprávněné, a to vše do 1 měsíce od obdržení odvolání. V případě oprávněného odvolání jsou zároveň písemně informováni všichni účastníci programu zkoušení způsobilosti a všem je zaslána nová Zpráva z programu zkoušení způsobilosti.

V případě, že bude odvolání posouzeno jako neoprávněné, jednatel společnosti Studio D – akustika s.r.o. o tom účastníka písemně vyrozumí do 1 měsíce od obdržení odvolání.

Všeobecné obchodní podmínky a storno podmínky

Zkoušky způsobilosti pořádáme podle následujících standardů

 

Kontakty

 

Sídlo společnosti

Studio D - akustika s. r. o.
U Sirkárny 467/2a
370 04 České Budějovice

Tel.: 737705636
Fax: 387202590
E-mail: akustikad@akustikad.com
WWW: http://www.akustikad.com

Zkoušení způsobilosti (PT)

Mgr. Barbora Majchraková barbora.majchrakova@akustikad.com
Ing. Jana Dolejší jana.dolejsi@akustikad.com

Fakturační informace Studio D - akustika s. r. o.
IČO: 25174240
DIČ: CZ25174240
DUNS: 495215386
reg. OR KS Č.Budějovice odd C-7818